Afmelden? Graag via 06-16468469info@studeerlokaal.nlGebr. van Doornelaan 124, 5961 BR Horst

Studeerlokaal - Meer dan alleen huiswerk maken - Studiebegeleiding

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u, uw minderjarige zoon of dochter,  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit houdt in dat het Studeerlokaal

  • De persoonsgegevens die ze verstrekt zal afstemmen op het doel waarvoor deze gebruikt worden. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, die van uw zoon of dochter, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Uw gegevens en of die van uw zoon of dochter, nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking zal stellen aan derden.

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

  Persoonsgegevens van klanten worden door het Studeerlokaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Uitvoering geven aan het begeleidingstraject en opstellen van een dossier;
  • Administratieve doeleinde;
  • Afhandeling van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uit voeren.

  Voor bovenstaande doelstellingen kan het Studeerlokaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, achternaam, tussenvoegsels
  • Geslacht
  • Adres, postcode, woonplaats, land
  • Telefoonnummer
  • geboortedatum
  • E-mailadres
  • schooljaar | niveau
  • schoolmentor

  Uw persoonsgegevens worden door het Studeerlokaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende het traject en 15 jaar erna, zoals wettelijk is vastgesteld voor zorgverleners.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.